ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාව යනු ඉන්දියානු උපමහාද්වීපයේ අග පිහිටා ඇති, කඳුළු බිඳුවක හැඩැති දිවයිනකි. වර්ග කිලෝමීටර් 65,610ක වර්ග ප‍්‍රමාණයකින් සමන්විත එහි ජනගහනය ආසන්න වශයෙන් මිලියන 20ක් පමණ වෙයි. ශ්‍රී ලංකාව සිංහල 74%ක්, දෙමළ 18%ක්, මුස්ලිම් 7%ක් සහ වෙනත් 1%ක් යනාදී වශයෙන් ප‍්‍රධාන ජන වර්ග තුනකින් සමන්විතය. ප‍්‍රමුඛ වශයෙන් බෞද්ධාගමික පසුබිමක් සහිත මෙම දිවයිනේ ලොව ප‍්‍රධාන ආගම් ද ආසන්න වශයෙන් බෞද්ධාගමිකයන් 70%ක්, හින්දු 7% ක්, ඉස්ලාම් බක්කතියින් 7%ක්, කිස්තු බක්කතිකයින් 6%ක් (විශේෂයෙන් වර්ග නොකරන ලද පිරිස් 10% ක් යනාදී ප‍්‍රතිශතයන්ගෙන් නියෝජනය වෙයි.)

කළුතර