මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ

අරහත් මිහිඳු මාහිමිපාණන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවට බුදුදහම හඳුන්වා දුන් ඉන්දීය අධිරාජ ධම්මාශෝකගේ පුත්‍ර වූ බුද්ධ ශ්‍රාවකයකු වන අතර ක්‍රිස්තු පූර්ව 249 දී රාජ්‍ය මට්ටමින්.

අට පිරිකර