කළුතර බෝධි භාරය යනු කුමක්ද

කළුතර නීතිඥ මණ්ඩලයේ සාර්ථක සහ ප්‍රසිද්ධ නීතීඥයෙකු සහ මහා දානපතියෙකු වන ශ්‍රීමත් සිරිල් ද සොයිසා, ප්‍රොක්ටර් එස්සී සහ නොතාරිස් මහජනතාවගේ පුරෝගාමී ප්‍රයත්නයන් හරහා 1951 දී කළුතර බෝධි භාරය (KBT) පිහිටුවන ලදී. කළුතර බෝධි භාරය පිහිටුවීමට මහත් උනන්දුවෙන් කැප වූ සාර්ථක නීතිඥවරුන් හය දෙනෙකුගේ සහාය ශ්‍රීමත් සිරිල්ට හිමි විය.

මුලදී කළුතර ප්‍රදේශයට පමණක් සීමා වූ මෙම කාර්යයේ විෂය පථය මානුෂීය ආධාර සමඟින් පුළුල් වී දැන් රට පුරා ව්‍යාප්ත වී ඇත. බෞද්ධ ප්‍රතිපත්ති මත පදනම් වූ, නමට අනුව, කළුතර පූජනීය හා ඓතිහාසික බෝධීන් වහන්සේ ආරක්ෂා කිරීම සහ පෝෂණය කිරීම එහි මූලික අරමුණක් වන අතර, KBT හි දැක්ම කෙසේ වෙතත්, සුදුසුකම් ලැබීමේ එකම නිර්ණායක සමඟ සියලු ජාතීන්, කුල සහ ආගම්වලට අයත් පුද්ගලයින් වැලඳ ගනී. උපකාර සඳහා “අවශ්ය”.

කෙටි ඉතිහාසයක්